ADAPTEC

Контроллер ADAPTEC SAS PCIE HBA 2100-8I (2290400-R)
343 935,60 тг Контроллер ADAPTEC SAS PCIE HBA 2100-8I (2290400-R)Код: 2290400-R
Контроллер ADAPTEC SAS PCIE HBA 1100-4I (2293400-R)
216 604 тг Контроллер ADAPTEC SAS PCIE HBA 1100-4I (2293400-R)Код: 2293400-R
Контроллер ADAPTEC SAS/SATA PCIE 3154-16I SG (2295000-R)
976 271,20 тг Контроллер ADAPTEC SAS/SATA PCIE 3154-16I SG (2295000-R)Код: 2295000-R
Контроллер ADAPTEC SAS/SATA PCIE 3101-4I SG (2291700-R)
356 515,20 тг Контроллер ADAPTEC SAS/SATA PCIE 3101-4I SG (2291700-R)Код: 2291700-R
Контроллер ADAPTEC SAS PCIE HBA AHA-2100-24I (2301600-R)
599 920,40 тг Контроллер ADAPTEC SAS PCIE HBA AHA-2100-24I (2301600-R)Код: 2301600-R
Контроллер ADAPTEC SAS PCIE HBA 1100-8E SG (2293300-R)
395 992,80 тг Контроллер ADAPTEC SAS PCIE HBA 1100-8E SG (2293300-R)Код: 2293300-R
Контроллер ADAPTEC SAS/SATA PCIE 3102-8I SG (2294800-R)
599 920,40 тг Контроллер ADAPTEC SAS/SATA PCIE 3102-8I SG (2294800-R)Код: 2294800-R
Контроллер Adaptec ASR-8805E SGL (2294001-R)
244 629,50 тг Контроллер Adaptec ASR-8805E SGL (2294001-R)Код: 2294001-R
Контроллер Adaptec ASR-8405E SGL (2293901-R)
165 368,60 тг Контроллер Adaptec ASR-8405E SGL (2293901-R)Код: 2293901-R
Контроллер Adaptec RAID 8405 SNGL SAS/SATA 4i ports, 12Gb/s
297 604,70 тг Контроллер Adaptec RAID 8405 SNGL SAS/SATA 4i ports, 12Gb/sКод: 2277600-R
Контроллер Adaptec RAID 8805 SNGL SAS/SATA 8 ports, 12Gb
439 971,80 тг Контроллер Adaptec RAID 8805 SNGL SAS/SATA 8 ports, 12GbКод: 2277500-R